La Malnova Testamento | Eliro >>

1

Book:1 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1
Book:1 Chapter:1 verse:En la komenco Dio kreis la ĉielon kaj la teron. pars:
   

En la komenco Dio kreis la ĉielon kaj la teron. 2 Kaj la tero estis senforma kaj dezerta, kaj mallumo estis super la abismo; Book:1 Chapter:1 verse: 3 pars:

     kaj la spirito de Dio ŝvebis super la akvo. 3 Kaj Dio diris: Estu
Book:1 Chapter:1 verse: 4 pars:
     lumo; kaj fariĝis lumo. 4 Kaj Dio vidis la lumon, ke ĝi estas
Book:1 Chapter:1 verse: 5 pars:
     bona; kaj Dio apartigis la lumon de la mallumo. 5 Kaj Dio nomis
     la lumon Tago, kaj la mallumon Li nomis Nokto. Kaj estis vespero,
     kaj estis mateno, unu tago.
   

Book:1 Chapter:1 verse: pars:
   

6 Kaj Dio diris: Estu firmaĵo inter la akvo, kaj ĝi apartigu Book:1 Chapter:1 verse: 7 pars:

     akvon de akvo. 7 Kaj Dio kreis la firmaĵon, kaj apartigis la
     akvon, kiu estas sub la firmaĵo, de la akvo, kiu estas super la
Book:1 Chapter:1 verse: 8 pars:
     firmaĵo; kaj fariĝis tiel. 8 Kaj Dio nomis la firmaĵon Ĉielo. Kaj
     estis vespero, kaj estis mateno, la dua tago.
   

Book:1 Chapter:1 verse: pars:
   

9 Kaj Dio diris: Kolektiĝu la akvo de sub la ĉielo en unu lokon, Book:1 Chapter:1 verse: 10 pars:

     kaj aperu la sekaĵo; kaj fariĝis tiel. 10 Kaj Dio nomis la
     sekaĵon Tero, kaj la kolektiĝojn de la akvo Li nomis Maroj. Kaj
Book:1 Chapter:1 verse: 11 pars:
     Dio vidis, ke ĝi estas bona. 11 Kaj Dio diris: Kreskigu la tero
     verdaĵon, herbon, kiu naskas semon, fruktarbon, kiu donas laŭ sia
     speco frukton, kies semo estas en ĝi mem, sur la tero; kaj
Book:1 Chapter:1 verse: 12 pars:
     fariĝis tiel. 12 Kaj la tero elkreskigis verdaĵon, herbon, kiu
     naskas semon laŭ sia speco, kaj arbon, kiu donas frukton, kies
     semo estas en ĝi mem laŭ sia speco. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas
Book:1 Chapter:1 verse: 13 pars:
     bona. 13 Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la tria tago.
   

Book:1 Chapter:1 verse: pars:
   

14 Kaj Dio diris: Estu lumaĵoj en la ĉiela firmaĵo, por apartigi la tagon de la nokto, kaj ili prezentu signojn, tempojn, tagojn, Book:1 Chapter:1 verse: 15 pars:

     kaj jarojn; 15 kaj ili estu lumaĵoj en la ĉiela firmaĵo, por lumi
Book:1 Chapter:1 verse: 16 pars:
     super la tero; kaj fariĝis tiel. 16 Kaj Dio faris la du grandajn
     lumaĵojn: la pli grandan lumaĵon, por regi la tagon, kaj la
Book:1 Chapter:1 verse: 17 pars:
     malpli grandan lumaĵon, por regi la nokton, kaj la stelojn. 17 Kaj Dio starigis ilin sur la ĉiela firmaĵo, por ke ili lumu sur
Book:1 Chapter:1 verse: 18 pars:
     la teron, 18 kaj por ke ili regu la tagon kaj la nokton kaj faru
     diferencon inter la lumo kaj la mallumo. Kaj Dio vidis, ke ĝi
Book:1 Chapter:1 verse: 19 pars:
     estas bona. 19 Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la kvara
     tago.
   

Book:1 Chapter:1 verse: pars:
   

20 Kaj Dio diris: La akvo aperigu moviĝantaĵojn, vivajn estaĵojn, Book:1 Chapter:1 verse: 21 pars:

     kaj birdoj ekflugu super la tero, sub la ĉiela firmaĵo. 21 Kaj
     Dio kreis la grandajn balenojn, kaj ĉiujn vivajn estaĵojn
     moviĝantajn, kiujn aperigis la akvo, laŭ ilia speco, kaj ĉiujn
     flugilhavajn birdojn laŭ ilia speco. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas
Book:1 Chapter:1 verse: 22 pars:
     bona. 22 Kaj Dio ilin benis, dirante: Fruktu kaj multiĝu, kaj
Book:1 Chapter:1 verse: 23 pars:
     plenigu la akvon en la maroj, kaj la birdoj multiĝu sur la tero. 23 Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la kvina tago.
   

Book:1 Chapter:1 verse: pars:
   

24 Kaj Dio diris: La tero aperigu vivajn estaĵojn, laŭ ilia speco, brutojn kaj rampaĵojn kaj surterajn bestojn, laŭ ilia Book:1 Chapter:1 verse: 25 pars:

     speco; kaj fariĝis tiel. 25 Kaj Dio kreis la bestojn de la tero,
     laŭ ilia speco, kaj la brutojn, laŭ ilia speco, kaj ĉiujn
     rampaĵojn de la tero, laŭ ilia speco. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas
Book:1 Chapter:1 verse: 26 pars:
     bona. 26 Kaj Dio diris: Ni kreu homon laŭ Nia bildo, similan al
     Ni; kaj ili regu super la fiŝoj de la maro kaj super la birdoj de
     la ĉielo kaj super la brutoj, kaj super ĉiuj rampaĵoj, kiuj
Book:1 Chapter:1 verse: 27 pars:
     rampas sur la tero. 27 Kaj Dio kreis la homon laŭ Sia bildo, laŭ
     la bildo de Dio Li kreis lin; en formo de viro kaj virino Li
Book:1 Chapter:1 verse: 28 pars:
     kreis ilin. 28 Kaj Dio benis ilin, kaj Dio diris al ili: Fruktu
     kaj multiĝu, kaj plenigu la teron kaj submetu ĝin al vi, kaj regu
     super la fiŝoj de la maro kaj super la birdoj de la ĉielo, kaj
Book:1 Chapter:1 verse: 29 pars:
     super ĉiuj bestoj, kiuj moviĝas sur la tero. 29 Kaj Dio diris:
     Jen Mi donis al vi ĉiujn herbojn, kiuj semas semon, kiuj troviĝas
     sur la tuta tero, kaj ĉiujn arbojn, kiuj havas en si arban
Book:1 Chapter:1 verse: 30 pars:
     frukton, kiu semas semon; tio estu por vi manĝaĵo. 30 Kaj al ĉiuj
     bestoj de la tero kaj al ĉiuj birdoj de la ĉielo kaj al ĉiuj
     rampaĵoj sur la tero, kiuj havas en si vivan animon, la tutan
Book:1 Chapter:1 verse: 31 pars:
     verdan herbaĵon kiel manĝaĵon. Kaj fariĝis tiel. 31 Kaj Dio
     rigardis ĉion, kion Li kreis, kaj vidis, ke ĝi estas tre bona.
     Kaj estis vespero, kaj estis mateno, la sesa tago.
   

Sekva Ĉapitro